SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Szkolenia dla profesjonalistów: profilaktyka krzywdzenia małego dziecka

2015 01 28
Pracownicy Krakowskiego Instytutu Psychoterapii zapraszają do skorzystania z cyklu szkoleń adresowanych do pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz osób pracujących z małymi dziećmi i ich rodzinami na terenie województwa podkarpackiego. Pierwsze spotkanie odbędzie się 17 lutego w oddziale KIP w Rzeszowie. 

Głównym celem zaplanowanych szkoleń jest pogłębienie teoretycznej, ale też i praktycznej wiedzy w  zakresie profilaktyki krzywdzenia małych dzieci (w wieku od 0 do 6 lat).

Uczestnicy dowiedzą się:

  • w jaki sposób kształtuje się przywiązanie,
  • jakie czynniki sprzyjają tworzeniu bezpiecznego przywiązania,
  • jakie symptomy mogą świadczyć o krzywdzeniu małych dzieci,
  • jakie są dostępne im metody interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci,
  • jakie formy pracy z rodziną zagrożoną lub dotkniętą przemocą są adekwatne i skuteczne.

Struktura i miejsce spotkań:

Cykl szkoleniowy przewiduje 5 spotkań o charakterze warsztatowym, każde trwające 5 godzin. Ponadto uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość wzięcia udziału w superwizji grupowej, która pozwoli ugruntować zdobytą wiedzą i lepiej wdrożyć się w praktyczne aspekty pracy z krzywdzonymi dziećmi i ich opiekunami. Z uwagi na specyfikę pracy grup superwizyjnych, uczestnicy warsztatów zostaną podzielni na dwie grupy, po 13 osób.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie gabinetów KIP w Rrzeszowie, znajdujących się na terenie Galerii Millenium (al.Kopiso 1), każdorazowo w godzinach od 9:00 do 14:00 według następującego harmonogramu:
 
 Spotkania  Data spotkania Tematyka spotkania  Prowadzący* 
Spotkanie I 17.02.2015 Proces budowania i tworzenia więzi w okresie wczesnodziecięcym w kontekście relacji rodzic/opiekun – dziecko. Znaczenie jakości wczesnych relacji dla rozwoju dziecka. Dynamika i znaczenie relacji przywiązania, style przywiązania, czynniki mające wpływ na kształtowanie bezpiecznego przywiązania. Anna Wójcik-Zdyb
Spotkanie II 24.02.2015
 
Funkcjonowanie dzieci wcześnie krzywdzonych i ich psychopatologia. Zaburzenia przywiązania w okresie wczesnego dzieciństwa. Reaktywne zaburzenie przywiązania (RDA). Dziecko z doświadczeniem traumy. Krzysztof Szwajca
Spotkanie III 17.03.2015 Sposób pracy z dzieckiem, w którego rodzinie podejrzewa się występowanie przemocy. Znamiona przemocy w rodzinie. Ryszard Izdebski
Spotkanie IV 1.04.2015 Formy pracy z rodziną zagrożoną lub dotkniętą przemocą. Praca z dzieckiem i z jego rodzicami. Anna Wójcik-Zdyb
Spotkanie V 5.05.2015 Regulacje prawne obejmujące sprawy dotyczące przemocy z udziałem dzieci. Przesłuchanie i badanie dziecka w polskiej procedurze karnej (zasady, warunki, sposób prowadzenia przesłuchania i wykonywania badań przez biegłych). Omawianie konkretnych przypadków z różnych kategorii spraw (karnych, rozwodowych). Justyna Kowalczyk
Superwizja Informacja poniżej Superwizja pracy z małymi dziećmi i ich rodzicami Ewa Domagalska-Kurdziel
* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany prowadzącego w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację poszczególnych warsztatów przez ww. osoby.
 

Terminy superwizji:

Grupa 1 Grupa 2
data godziny data godziny
25.02.2015 r 16.00 – 19:00 25.03.2015 r. 15:00 – 19:00
17.04.2015 r. 16:00 – 19:00 17.04.2015 r. 13:00 – 16:00
3.06.2015 r. 15:00 – 19:00 29.05.2015 r. 13:00 – 17:00
 

Liczba miejsc na szkoleniu i sposób naboru uczestników:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby pracujące z dziećmi w wieku 0-6 roku życia oraz z ich rodzinami, w tym: pracowników miejskich struktur pomocowych (tj. MOPS), kuratorów sądowych, asystentów rodziny.

O udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru uczestników w oparciu o ocenę przydatności proponowanych warsztatów w kontekście wykonywanej przez kandydata pracy.  

Celem dokonania zgłoszenia należy wypełnićkartę (Karta zgłoszeniowa.pdf) oraz odesłać ją na adres milleniumhall@kip.edu.pl w terminie do dnia 30.01.2015 r.

Koszt udziału w warsztatach wynosi 300 zł od osoby. W przypadku chęci otrzymania faktury, odpowiednie informacje należy zamieścić w karcie zgłoszeniowej.

Noty o prowadzących:

Anna Wójcik-Zdyb – pedagog, doktor nauk humanistycznych, posiada Certyfikat terapeuty i specjalisty psychiatrii środowiskowej; ukończyła całościowe szkolenie podyplomowe przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, organizowanego przez Katedrę Psychiatrii CM UJ w Krakowie, koordynator gabinetów KIP w Rzeszowie.

Krzysztof Szwajca – doktor nauk medycznych, specjalista psychiatra, posiada Certyfikat Psychoterapeuty i Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Certyfikat Specjalisty Terapii Środowiskowej PT; jest współautorem i autorem ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, pracownik naukowy CM UJ. Dyrektor Krakowskiego Instytutu Psychoterapii nr 1 w Krakowie.

Ryszard Izdebski – pedagog, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, terapeuta rodzin, superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kierownik Zespołu Hospitalizacji Domowej dla Dzieci i Młodzieży przy Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; dyrektor Zarządu Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid; Dyrektor Zarządzający placówek terapeutycznych Krakowskiego Instytutu Psychoterapii; wiceprzewodniczący zarządu Stowarzyszenia SIEMACHA.

Justyna Kowalczyk – magister psychologii; ukończyła: całościowe szkolenie podyplomowe przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowanego przez Katedrę Psychiatrii CM UJ w Krakowie oraz studium dla psychologów z zakresu opiniowania sądowo-psychologicznego organizowanego przez Fundację Dzieci Niczyje.

Ewa Domagalska-Kurdziel – pedagog, posiada Certyfikat Psychoterapeuty i Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Certyfikat Specjalisty Terapii Środowiskowej PTP.

Superwizja będąca częścią oferty realizowana jest w ramach projektu „Małe dzieci – wielka sprawa, edycja piąta” współfinansowanego ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.