SIEMACHA

Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad.


Przejdź do siemacha.org.pl

lub wybierz obszar, który Cię interesuje
TERAPIA
Siemacha Bar

Projekty i partnerstwa

ZAKOPANE PRZECIW PRZEMOCY CZ. II

​Od sierpnia 2016 zespół Krakowskiego Instytutu Psychoterapii rozpoczął działania w ramach drugiej część projektu „Zakopane przeciw przemocy”. Jego celem jest dalsze zwiększenie zakresu i poprawienie jakości profesjonalnej pomocy rodzinom oraz dzieciom doświadczającym przemocy rodzinnej, rówieśniczej.
Projekt jest kontynuacją działań podjętych w pierwszej edycji (2015-2016) i będzie realizowany na terenie miasta Zakopane oraz powiatu tatrzańskiego do lutego 2017. Na zaproszenie Zakopiańskiego Ruchu Oddolnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Stowarzyszenie SIEMACHA ponownie podjęło współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zakopanem oraz Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Zakopanem. Projekt przewiduje szkolenia i superwizje dla profesjonalistów z terenu miasta i powiatu, a także wesprze merytorycznie szkoły w aspekcie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.
 
 
 
 
 
 
 

Projekt jest współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.


MAŁE DZIECI – WIELKA SPRAWA, edycja VI

Projekt jest bezpośrednią kontynuacją działań podjętych w pięciu poprzednich edycjach (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 rok) programu „Bezpieczne dzieciństwo”. Celem VI edycji jest profilaktyka i terapia zaburzeń więzi okresu wczesnodziecięcego rodzin zamieszkujących województwa podkarpackie i świętokrzyskie.
Grupa docelowa oddziaływań bezpośrednich obejmuje rodziny z małymi dziećmi (również te zagrożone utratą praw do opieki nad dzieckiem) oraz profesjonalistów pracujących z rodzinami. W trakcie projektu (realizowanego do 1 października 2015 do 30 czerwca 2016 roku) planuje się organizację następujących działań: konsultacje rodzinne i indywidualne, terapię indywidualną dla rodziców/opiekunów, warsztaty i superwizję dla profesjonalistów. Ponadto w toku projektu, w 2016 roku na terenie Rzeszowa zorganizowana zostanie konferencja dla specjalistów pracujących z dziećmi (w wieku od 0 do 6 lat) oraz ich rodzinami, a także dla innych przedstawicieli służb społecznych.GMINA PRZECIW PRZEMOCY - WZMOCNIENIE SYSTEMU POMOCOWEGO GMINY SKAWINA

W okresie 01.10.2014 - 30.06.2015 zespół Krakowskiego Instytutu Psychoterapii „Podbrzezie” realizuje projekt „Gmina przeciw przemocy – wzmacnianie systemu pomocowego gminy Skawina”, w oparciu o współpracę Stowarzyszenia Siemacha z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skawinie. Celem działań jest zwiększenie zakresu i poprawienie jakości profesjonalnej pomocy rodzinom i dzieciom doświadczającym przemocy rodzinnej oraz promowanie systemowego podejścia do zjawiska przemocy.
Projekt przewiduje opiekę terapeutyczną dla rodzin mieszkających w Gminie Skawina oraz szkolenia i superwizje dla profesjonalistów pracujących z dziećmi i ich rodzinami. Obejmie swoim działaniem również. szkoły w gminie wzmacniając ich aktywność w zakresie profilaktyki przemocy rówieśniczej.MAŁE DZIECI – WIELKA SPRAWA, edycja V

Projekt jest bezpośrednią kontynuacją działań podjętych w czterech poprzednich edycjach (2010, 2011, 2012, 2013 rok) programu "Bezpieczne dzieciństwo". Celem V edycji jest profilaktyka i terapia zaburzeń więzi okresu wczesnodziecięcego rodzin zamieszkujących Województwo Podkarpackie.
Grupa docelowa oddziaływań bezpośrednich obejmuje rodziny z małymi dziećmi (również te zagrożone utratą praw do opieki nad dzieckiem) oraz profesjonalistów pracujących z rodzinami. W trakcie projektu (realizowanego do 1 października 2014 do 30 czerwca 2015 roku) planuje się organizację następujących działań: konsultacje, terapia rodzinna i indywidualna dla rodziców/opiekunów, warsztaty i superwizja dla profesjonalistów. Ponadto w toku projektu, w 2015 roku na terenie miasta Rzeszowa zorganizowana zostanie konferencja dla specjalistów pracujących z dziećmi w wieku od 0 do 6 lat oraz ich rodzinami, a także dla innych przedstawicieli służb społecznych.


KRAJOWE PARTNERSTWO NA RZECZ OCHRONY DZIECI PRZED PRZEMOCĄ

Stowarzyszenie SIEMACHA od dnia 23 lutego 2011 jest organizacją członkowską Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą koordynowanego przez Fundację Dzieci Niczyje.
Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą to nieformalna koalicja organizacji i instytucji działających na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem, mająca na celu zintegrowanie działań, a także wymianę doświadczeń i lobbing na rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce. Naszym wkładem na rzecz Partnerstwa jest szeroka oferta edukacyjna i możliwość superwizji podejmowanych działań pomocowych na rzecz dzieci krzywdzonych.

ZOBACZ: Fundacja Dzieci Niczyje
 
PROJEKT „PORA NA AKTYWNOŚĆ”

Krakowski Instytut Psychoterapii w Krakowie jest partnerem projektu "Pora na aktywność" w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.
W ramach tego projektu udzielana jest profesjonalna pomoc psychologiczno-psychoterapeutyczna dla osób i rodzin, w tym rodzin zastępczych wymagających wsparcia w samodzielnym poradzeniu sobie z trudnościami życiowymi. Pomoc adresowana jest również do osób niepełnosprawnych i bezrobotnych, a także członków społeczności lokalnych zagrożonym wykluczeniem społecznym.

 

MAŁE DZIECI WIELKA SPRAWA, IV EDYCJA

Projekt jest kontynuacją działań podjętych w trzech poprzednich edycjach (2010, 2011, 2012 rok) programu „Bezpieczne dzieciństwo”. Z jednej strony ma powodować stabilność podjętych już działań, ale z drugiej może zapewnić ciągłość i rozwój współpracy, wynikający z poszerzonej grupy wiekowej dzieci i ich rodzin jako naszych bezpośrednich beneficjentów.
Tym razem położyliśmy większy nacisk na poszukiwanie twórczych metod pracy, które w naturalny sposób stymulują rozwój dziecka, ale również dostarczają wzmocnienia rodzicom i okazję do radosnej, wspólnej zabawy. Dzięki doświadczeniu poprzednich trzech edycji możemy planować wprowadzenie projektu na teren Rzeszowa, akcentując wagę tworzenia i koordynacji lokalnej sieci specjalistów, jako kluczowej dla powodzenia pozostałych zaplanowanych metod pracy. Planowany zakres działań wiąże się z wiekiem 0–6 dzieci objętych projektem oraz nowymi wyzwaniami jakie się wówczas pojawiają w życiu dziecka i rodziny, tj. uspołecznianiem i nabywaniem kompetencji w tym zakresie oraz potrzebie upowszechniania wiedzy o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka z uwzględnieniem wagi rodzica w tym procesie.INTERNET LUBIĘ TO GDY JEST BEZPIECZNIE

Głównym celem projektu jest opracowywanie skutecznych sposobów przeciwdziałania uzależnieniu od internetu i bezpiecznego korzystania z internetu.
​Projekt opiera się na podjęciu wieloaspektowych oddziaływań obejmujących swym zasięgiem środowisko rodzinne oraz szkolne młodego człowieka. Działania o charakterze profilaktycznym i pomocy psychologicznej służą wzmacnianiu wśród młodzieży gimnazjalnej zachowań sprzyjających nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji z innymi, budowaniu realnego i pozytywnego obrazu samego siebie, który daje młodemu człowiekowi możliwości spędzania wolnego czasu z rówieśnikami w rozwojowych, konstruktywnych aktywnościach. W ramach projektu realizowane są usługi pomocy psychologicznej dla młodzieży i ich rodzin oraz warsztaty dla młodzieży, rodziców i profesjonalistów. Projekt realizowany jest na terenie miasta Rzeszów.
 

„Zakopane Przeciw Przemocy – wzmacnianie systemu pomocowego powiatu tatrzańskiego”

Celem projektu jest poprawa sytuacji dzieci krzywdzonych w Zakopanem i powiecie tatrzańskim poprzez szkolenie służb pomocowych oraz merytoryczne wsparcie Zakopiańskiego Ruchu Oddolnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Celem działań jest zwiększenie zakresu i poprawienie jakości profesjonalnej pomocy rodzinom i dzieciom doświadczającym przemocy rodzinnej oraz promowanie systemowego podejścia do zjawiska przemocy. Projekt przewiduje szkolenia i superwizje dla profesjonalistów. Projekt jest współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.